NTN Bearing

Contact Now

180 mm x 380 mm x 75 mm NTN 7336DT angular contact ball bearings

12.7 mm SCO204-12
PLE204N- UC201G2T04

40,000 mm x 90,000 mm x 36,500 mm NTN 63308LLU deep groove ball bearings

62 kN 68.2 mm
22 Nm 57.6 mm

65 mm x 140 mm x 48 mm NTN 2313S self aligning ball bearings

SP208-210/90- R1/8"
3.97 kg 320 mm

140 mm x 175 mm x 18 mm NTN 7828CG/GNP42 angular contact ball bearings

115 SERIES (112 - 20 Setscrew
15.03 LB Mobilgrease XHP222

200 mm x 420 mm x 80 mm NTN 7340BDT angular contact ball bearings

22.2 mm FA211N-
-20 °C 104 mm

50 mm x 80 mm x 16 mm NTN N1010 cylindrical roller bearings

8 Nm 161.5 mm
36.4 mm 48.3 mm

10 mm x 26 mm x 8 mm NTN 7000UCG/GNP4 angular contact ball bearings

NTN 1.49
5.73 Hz 77.5 mm

NTN K10X14X10 needle roller bearings

4.92 Hz -25 °C
0.68 kN 15 kN
1/21